CREHOPA

FR - NL - UK ι Welkom op CREHOPA!

Skip to Main Content »

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Crehopa S.A. en alle professioneleeindgebruikers in het kader van een systeem van verkoop op afstand.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Crehopa S.A. met een kapitaal van 00 000 euro, met maatschappelijke zetel te 20 rue joseph Wauters, 6040 Jumet (Charleroi) ingeschreven in het handelregister:RCC 0407.054.758 – BTW: BE 0407.054.758. Tel: 071 34 24 63 - Fax : 071 37 14 25 – Mail : info@crehopa.be

Via de validatie van uw bestelling via de onlineshop  www.crehopa.be aanvaardt u de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Prijzen

De prijzen worden weergegeven in euro (€), exclusief belastingen en verzendingskosten. Het bedrijf Crehopa behoudt zich het recht omte allen tijd de prijzen te wijzigen.

Het BTW-bedrag wordt vermeld bij de afronding van de bestelling. Als het BTW-tarief moet gewijzigd worden, kunnen deze wijzigingen afgewenteld worden op de prijzen van de producten op basis van de evolutie van de markt en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant

Indien, ondanks al onze voorzorgen, er fouten of weglatingen zijn in de presentatie van onze artikels, kan Crehopa S.A.niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien u voor de eerste keer een bestelling doet bij Crehopa, wordt voor de eerste aankoop een minimum van € 250 vereist om uw account te openen.

 

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van de betaling of na ontvangst van het bewijs ervan geleverd . We aanvaarden geen cheques.

Elke bestelling via de site die in het buitenland geleverd wordt(buiten België) kan onderworpen worden aan belastingen en douanerechten die worden geheven wanneer het pakket zijn bestemming heeft bereikt. Deze douanerechten en belastingen in verband met de levering van een artikel vallen ten laste van de klant en onder uw verantwoordelijkheid. We zijn niet verplicht om de douanerechten en belastingen die van toepassing zijnna te gaan en ze te communiceren. Gelieve er rekening mee te houden dat,indien u bestelt op de site, u als de officiële importeur beschouwd wordt en u alle wetten en regels van het land waar u de goederen ontvangt moet respecteren. We willen onze klanten ervan bewust maken dat grensoverschrijdende leveringen onderworpen kunnenzijn aan een procedure van opening en aan de inspectie door de douaneautoriteiten.

Het bedrijf Crehopa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele transportschade. De klant moet zich vergissen van de goede staat van zijn of haar pakje.

Verzendingskosten en risico's verbonden aan de retour zijn ten laste van de klant.

 

De leveringsdatim van de artikels die niet beschikbaar zijn, zal per telefoon of e-mail worden meegedeeld.

We werken enkel met erkende transporteurs zoals GLS, Geodis en UPS.
Voor Frankrijk is de levertermijn tussen de 48u en de 72u (als de betaling of de bewijs hiervan voor de middag ontvangen wordt).


Voor België, Luxemburg en Nederland is de levertermijn 24u of 48u, afhankelijk van de geselecteerde dienst. Leveringen zijn niet gegarandeerd in het weekend. Levertermijnen zijn indicatief. Een vertraging in de levering kan niet in aanmerking komen voor een terugbetaling.

Wij passen een franco levering toe als het bedrag van uw factuur  500€ zonder BTW voor de Benelux bedraagt en 750€  zonder BTW voor Frankrijk. De levering van de back orders is niet gratis behalve als het bedrag van uw factuur opnieuw het vereiste bedrag betreft.

Betaling :

De bestelling velaat Crehopa S.A. pas wanneer de betaling of het bewijs ervan werd afgeleverd.

De betaling is  mogelijk per bankpasje (beveiligde betaling), per overschrijving of per internationale overschrijving

begunstigde rekening : 0000000000000
begunstigde rekening IBAN : BE000000000000
BIC begunstigde : 000000000000000

Crehopa S.A.
Rue Joseph Wauters
6040 Jumet (Charleroi)
België

Intellectuele eigendom en bescherming van persoonsgegevens :

Alle tekstuele en visuele elementen van de website crehopa.be zijn door copyright beschermd en zijn het exclusieve eigendom van Crehopa nv.

De persoonsgegevens verzameld voor uw registratie zijn beschermd. Deze gegevens worden alleen voor strikt commerciële doeleinden gebruikt. De klant heeft op elk gewenst moment een recht van toegang, rectificatie en verzet van zijn gegevens. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Charleroi bevoegd.

Let op :

We nemen geen goederen terug en we ruilen ze niet tenzij er sprake is van een fabricagefout of een fout van onze kant. Gelieve ons daarvoor binnen de 2 weken te contacteren en uw factuurnumer door te geven.

De tint kan verschillen, behalve voor de Swarovski. De kleuren van de artikels kunnen variëren ten oprichte van de werkelijkheid op basis van het type scherm of printer dat u gebruikt.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.            Tenzij anders overeengekomen zijn onze facturen contant betaalbaar.

2.            De N.V. Crehopa behoudt zicht het recht wissels te trekken op haar klanten bij het opstellen van de factuur en deze aan te bieden ter acceptatie zonder dat de compensatie of de schuldvernieuwing kan ingeroepen worden.

3.            Al onze facturen zijn betaalbaar te Charleroi (sektie van Jumet) zonder dat de uitgifte van een wissel afwijking kan maken.

4.            Het niet betalen van een verschuldigd bedrag maakt, van rechtswege, de onmiddellijke invorderbaarheid van alle andere verschuldigde bedragen in hoofde van anderen leveringen van kracht. De nog uit te voeren leveringen zullen slechts geschieden na uitgifte van een garantie, naar onze keuze.

5.            De klachten, zowel wat betreft de prijs als het onderwerp van de benodigdheden, zullen slechts in aanmerking genomen worden indien deze ons toekomen binnen de acht dagen van de ontvangst van de bestelling.

6.            De levertermijn is opgesteld in functie van de beschikbaarheid van de leveranciers van de N.V. Crehopa. Ingeval van overschrijden van de termijn, zoals vermeld op de bestelbon, zal de koper tot de annulatie van de betwiste bestelling kunnen overgaan met uitzondering van iedere andere nog in uitvoering zijnde bestelling, nadat de N.V. Crehopa in gebreke is gesteld om de bestelling binnen een nieuwe termijn van vijftien dagen uit te voeren. In geval van annulatie zal geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden aan de N.V. Crehopa, behalve wanneer kan opgemaakt worden dat deze vertraging veroorzaakt werd door haar eigen fout of met uitsluiting van een fout voortvloeiend van de leverancier van de verkoper.

7.            De niet-betaling op de voorziene datum van het integraal bedrag van de factuur heeft, van rechtswege als gevolg en zonder voorafgaandelijk aanmaning, de verplichting van de klant om een interest te betalen van 1% per maand, hetzij 12% per jaar op het verschuldigde bedrag en dit vanaf de datum van de factuur tot de dag van betaling.

8.            De niet-betaling van het bedrag van de factuur, binnen de maand van zijn vervaldag, zal van rechtswege, ten titel van forfaitaire vergoeding, volgens art. 1152 B.W., een verhoging van 10% van het verschuldigd bedrag meebrengen met een minimum van e 25 verhoogd met de interesten voorzien in het voorgaand artikel, en dit om de administratieve kosten die voortvloeien uit de niet-betalen op de vervaldag te dekken.

9.            De bepalingen voorzien in de artikelen 7 en 8 zijn eveneens van kracht voor de verkopen aan partikulieren. Echter, bij handelingen met partikulieren, indien er een foutieve niet-nakoming is vanwege de N.V. Crehopa, is er vanwege deze laatste aan de cocontractant een vergoeding gelijk aan 5% van het bedrag van de bestelling, zonder BTW, verschuldigd. Deze vergoeding is enkel verschuldigd indien deze binnen de vijftien dagen te dateren van de eventuele fout van de N.V. Crehopa wordt opgeëist.

10.            Enkel de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van de N.V. Crehopa is bevoegd in geval van betwisting.

11.            Onze klanten zijn geacht de huidige voorwaarden te kennen op het ogenblik dat deze hun bestelling doorgeven en verbinden er zich toe deze integraal na te leven. In geval van betwisting van voorgenoemde voorwaarden, moet dit binnen de acht dagen na de tekening van de bestelbon of van het versturen van de faktuur medegeeld worden, per aangetekend schrijven, bij gebreke daarvan, aanvaarden de klanten, zonder voorbehoud, de bovenstaande voorwaarden.

Customer access

Already registered?Not yet registered?
Schrijf u in om toegang tot
onze online catalogus te krijgen
en om online te bestellen